Stykker til Fanøs kultur og historie

Vi mødes alle hisset. En skæbnefortælling. Fortalt af Per Hofman Hansen

Stykker til Fanøs kultur > Skipper Hans H. Jessen og hans tre Anna-koner

"Vi mødes alle hisset". En skæbnefortælling

Skipper Hans H. Jessen og hans tre Anna-koner. Om et gravminde på Sønderho gamle kirkegård
På Sønderho Kirkegård står der tæt op ad kirkens østgavl et ganske smukt gravminde fremstillet af tre sandstensblokke og hvid marmor. Et hvidt marmorkors har prydet toppen, men er nu borte. Øverst i en cirkulær udskæring har der formentlig som på nabostenen siddet en medaljon ligeledes i marmor. På fodstykket er indfattet en rektangulær marmorplade dekoreret med en bladranke og indskriften ”Hvil i Fred”.
Gravstenene på Sønderho kirkegård Sønderho gamle kirkegård i april 2017. Til højre ses Hans Jessens og hans tre koners gravminde. Til venstre gravstedet over Cathrine Anthonisen (1844-1893), der var enke efter kaptajn Søren Nielsen Anthonisen, der i 1876 omkom på Nordsøen 33 år gammel.

Forsænket på den øverste sten sidder selve mindepladen i hvid marmor med navnene på de afdøde. I sit udseende adskiller den sig ikke fra så mange andre af samme type, men hvad der stikker i øjnene er, at skipper Hans H. Jessen ifølge indskriften har været gift hele tre gange og endda med hustruer, der alle har haft fornavnet Anna.

Men hvem var de tre Anna’er, og gemmer gravstenen på en særlig historie?
Ved hjælp af Anne Marie Grønnegaards uundværlige opslagsværk ”Sønderhoslægter 1630-1987” og Sønderho sogns kirkebøger, som er tilgængelige på Rigsarkivets hjemmesider, ruller sig en ganske skæbnetynget og sorgfyldt historie sig ud.

Gengivelse af den originale kirkebog med præstens redegørelse for faderens død Udsnit af side 6 i Sønderho sogns kirkebog 1804-1815 med pastor Bierings anden del af den dramatiske hændelse. Første del havde han skrevet på den foregående side ud for broderen Thomas.
Den første Anna
Skipper Hans Hansen Jessen var født i 1795 og havde kun 8 år gammel mistet sin far, der omkom på havet. I Sønderho sogns kirkebog har sognepræst J. C. Biering i 1804 under ”Døde” noteret følgende om faderen og dennes bror:
”Thomas Hansen Jessen druknede 40 Aar gammel tilligemed sin Broder Hans Hansen Jessen 33 Aar gammel. De druknede paa en Reyse fra Norge Natten imellem d 18de og 19de August Kl. 2 Slet, da Skibet blev Omkastet [kastet hid og did]. Deres Dreng, som var fra Nordby Sogn paa Fanøe, havde de i samme Øyeblik viist ned i Cahytten [for] at see, hvad Klocken var, og nær havde han der druknet. Med Besværlighed kom han op. Seilene brast og ene styrede han Fartøiet paa Stranden ud for Ringkiøbing”.

Hans, som denne historie handler om, var i mellemtiden blevet styrmand. 25 år gammel blev han den 16. januar 1821 gift med den 14 år ældre 39-årige Anna Nielsdatter, der havde mistet sin første mand næsten på dagen et år før. Med ham havde hun fået 6 børn, hvoraf det første var død som spæd. Hun stod derfor tilbage med 5 uforsørgede børn. At Hans giftede sig med en noget ældre enke, har nok ikke udelukkende været et udtryk for kærlighed. Dengang gav ægteskabet lige så vigtigt adgang til den afdøde mands hus og skib. Og så skulle Hans måske endda være glad for, at enken ikke var endnu ældre end ham!

Halvandet år efter brylluppet nedkom Anna med en dødfødt dreng, men fødslen må have været slem, for 4 dage senere døde hun i barselsseng. Skæbnen var hård ved familien: Fra Annas første ægteskab forliste i 1842 hendes to yngste drenge 23 og 26 år gamle.

Den anden Anna
Men livet for Hans og de mange efterladte børn skulle gå videre. Godt to år senere den 27. januar 1825 blev enkemanden Hans, der nu var blevet 29 år gammel, derfor gift med den 34-årige ”Pige Anna Margrethe Nielsdatter”, som ikke tidligere havde været gift. Hun havde i øvrigt, før hun var fyldt 1 år, mistet sin far ved en drukneulykke.

Ti måneder efter vielsen nedkom Anna den 25. november 1825 med en dreng, der fik navnet Hans Hansen Jessen, nøjagtig som sin far. 34 år senere forliste selvsamme søn! I 1827 fulgte Annas og Hans’ næste barn, datteren Anne Hansdatter. I 1830 fødte Anna sønnen Niels Hansen Jessen, der imidlertid kun blev 1 år gammelt. Som det fjerde og sidste barn fulgte i 1833 sønnen Niels Hansen Jessen, der fik samme navn som sin afdøde bror.

I kirkebogen har præsten anført, at den anden Anna døde som krøbling
Skæbnen var også barsk anden gang: Syv år senere, den 3. juli 1840, havde døden bud efter den anden Anna, der ”Var Krøbling”, som præsten har noteret det i kirkebogen til højre under anmærkninger.

Den tredje Anna
Enkemand for anden gang ”Indtraadte [Hans] i 3die Ægteskab”, blot et halvt år senere, da han den 22. januar 1841 blev gift med ”Pigen Anne”, datter af skibsfører og skibsbygger Niels Nielsen Nissen Degn. Hun var 39 og Hans 45 år. De fik ingen børn, men levede dog i et temmelig langt ægteskab gennem mere end 30 år. Anna døde i 1873, 71 år gammel og Hans i 1877, 81 år gammel.

Det er, hvad vi ved hjælp af gravmindet og kirkebøgerne kan fravriste kilderne om Hans og de tre Anna-koner.

Men der mangler noget!
Hvis man kigger godt efter, vil man kunne se, at marmorpladens overflade under navnet på den sidste Anna er en smule tilbagetrukket. Kan stenen gemme på en hemmelighed?

”Vi mødes alle hisset”
Historien vil vide, at stenen med de tre Anna-koner altid har tiltrukket sig opmærksomhed. Herom kan tidligere seminarielektor Sven Anthonisen, der er af Sønderho-slægt, og som har aner helt tilbage til ”sørøveren” Peder Hansen Brinch (1767-1826) fortælle: ”Ved siden af min oldemors grav ved østgavlen af Sønderho Kirke står en meget gammel gravsten. Her ligger en fanø-sømand begravet med sine tre koner, der alle hed Anna - 1, 2 og 3. Tidligere var det almindeligt at folk opsøgte gravstenen, og sørme om ikke mange stod og lo foran gravstenen. Det kunne man ikke have, så man sleb den sætning bort, der stod nederst på stenen, hvor der stod "Vi mødes alle hisset". Folk manglede ikke fantasi til at forestille sig, hvilken ståhej der kunne blive "hisset"!”

Mon ikke den megen moro på den ellers fredfyldte kirkegård er blevet efterkommerne for meget, så de har ladet sentensen slibe bort, så vi i dag næppe ville bemærke fordybningen, hvis ikke vi kendte historien?

Et supplement til historien
Efter at Niels Frederiksen, forfatter til bogen "Sønderho - en skipperby i Vadehavet", havde læst historien i Fanø Ugeblad, kunne han supplere med følgende: "Min faster Esther Sander f. Frederiksen, der nu er 94 år gammel, har for nogle år siden fortalt mig om den mystiske gravsten. Midt i trediverne var præsten blevet godt træt af at se besøgende på kirkegården stå og le ad gravstenens indskrift "som alle venter ham hisset", hvilket han opfattede som mangel på respekt for de døde. Derfor foranledigede han indskriften slettet. Som faster sagde: "Man kunne lige se for sig de tre hustruer stå oppe ved Sankt Peter med hver sin kagerulle for at regne af med deres fælles ægtemand". I fantasien blev "som alle venter ham hisset" hurtigt til "som alle venter ham hidsigt", hvorved kirkegårdens besøgende kunne få endnu mere morskab ud af indskriften.


Uoverensstemmelser i navnene
Vi må antage, at gravstenen med de fire navne må være rejst kort tid efter Hans’ død i 1877. Efter at være udsat for vind og vejr i 140 år må man sige, at stenen har holdt sig ganske godt, idet navnene er lette at læse:
 • 1ste Kone Anna Jesdatter
 • 2den Kone Anna M. Hansdatter
 • 3die Kone Anna Nielsdatter
Tre gange Nielsdatter
Giver man sig imidlertid til at sammenligne navnene med indførslerne i kirkebogen, er der visse uoverensstemmelser. Det viser sig nemlig at alle tre også hedder Nielsdatter. Således hedder den første Anna Jesdatter i kirkebogen Anna Nielsdatter, datter af skipper Niels Jessen Skipper (1731-1788).
Den anden Anna M. Hansdatter hedder i kirkebogen Anna Margrethe Nielsdatter, medens den tredje Anna Nielsdatter's navn i kirkebogen 1873 er skrevet Anne Nielsdatter.

Har både Hans, hans hustruer og efterkommerne mon i al gemytlighed moret sig over, at Hans skulle blive gift tre gange og hver gang med en Anna? Har de derfor ”synkroniseret” fornavnene, så det også skulle komme til udtryk efter døden? Det ved vi ikke.

Artiklen om de tre Anna'er blev bragt første gang i Fanø Ugeblad den 4. maj 2017.

Tak
Tak til Sven Anthonisen, der første gang gjorde mig opmærksom på gravmindet og det skjulte budskab. Tak til Niels Frederiksen for den opfølgende historie og tak til min gode kollega på Frederiksberg Bibliotek Michael Bach, der altid er parat med en hjælpende hånd med arkivstudier og læsning af vanskelig håndskrevne tekster.


Nok mest for slægtsforskere og særligt interesserede
Da det kan være lidt vanskeligt at holde styr på de mange personer og deres indbyrdes relationer, har jeg her valgt at bringe en række biografiske data om Hans Hansen Jessen og de tre Anna'er hentet dels fra Anne Marie Grønnegaards "Sønderhoslægter 1630-1987" (1988) og dels direkte fra Rigsarkivets digitaliserede kirkebøger

Hans Hansen Jessen, født 17/10 1795 Sønderho, død 12/7 1877 Sønderho, skipper.
 • Gift 1.g. 16/1 1821 i Sønderho med Anna Nielsdatter, født 27/9 1782 Sønderho, død 2/9 1822 Sønderho.
 • Gift 2.g. 27/1 1825 i Sønderho med Anna Margrethe Nielsdatter, født 28/9 1790 Sønderho, død 3/7 1840 Sønderho.
 • Gift 3.g. 22/1 1841 i Sønderho med Anne Nielsdatter, født 10/12 1801 Sønderho, død 7/3 1873 Sønderho.
Børn
 • 1. ægteskab: 1 barn med Anna Nielsdatter. (Udskrift af kirkebogen 16. januar 1821: Styrmand Hans Hansen Jessen, 25 1/4 Aar gl. Gift med Anna Nielsdt., Enke efter Skpr. Jes Michelsen, 39 Aar gl. Forlovere: Paa Ungkarlens Vegne Skpr Niels Nielsen Thøgesen. Paa Enkens Vegne Skpr. Jens Nielsen).
 • 2. ægteskab: 4 børn med Anna Margrthe Nielsdatter. (Udskrift af kirkebogen 27. januar 1825: Enkemd Hans Hansen Jessen. 29 Aar. Gift med Pige Anne Margrethe Nielsdt. 34 Aar. Forlovere: Jes J. Sonnichsen yngre. Niels N.Thøgersen).
 • 3. ægteskab: Ingen børn med Anne Nielsdatter. (Udskrift af kirkebogen 22. januar 1841: Enkemand Skipper Hans Hansen Jessen, 45 1/4 Aar, af Sønderhoe, Indtraadte i 3die Ægteskab. Gift med: Pigen Anne, afg. Niels Nielsen Nissen Degns Datter, 39 Aar, af Sønderhoe. Forlovere: Skipper Jacob Nielsen Warrer. Do. Anthoni H. Jessen. Ved den gjentagne Tillysning var sidstnævnte død (*) og i hans Sted blev Skipper Hans N. Thøgersen forlover.
  (*) Af kirkebogen fremgår det, at forlover Anthonis Hansen Jessen var død 44 år gammel den 13. november 1840 i Ribe af kulosforgiftning i skibets kahyt. (Grønnegaard, III, s. 1141). (Grønnegaard, II, s. 799).
Konerne
 • Anna Nielsdatter, født 27/9 1782 Sønderho, død 2/9 1822 Sønderho. Gift 1.g. 9/11 1806 Sønderho Jes Mikkelsen Sonnichsen, født 5/8 1779 Sønderho, død 24/1 1820 Sønderho, matros. Gift 2.g. 16/1 1821 Sønderho Hans Hansen Jessen, født 17/10 1795 Sønderho, død 12/7 1877 Sønderho, skipper. 6 børn i 1. ægteskab. 1 barn i 2. ægteskab. (Grønnegaard, II, s. 1033).
 • Anna Margrethe Nielsdatter, født 28/9 1790 Sønderho, død 3/7 1840 Sønderho. Gift 27/1 1825 Sønderho Hans Hansen Jessen, født 17/10 1795 Sønderho, død 12/7 1877 Sønderho, skipper. 4 børn. (Grønnegaard, III, s. 1131).
 • Anne Nielsdatter, født 10/12 1801 Sønderho, død 7/3 1873 Sønderho. Gift 22/1 1841 Sønderho Hans Hansen Jessen, født 17/10 1795 Sønderho, død 12/7 1877 Sønderho, skipper. 0 børn. (Grønnegaard, II, s. 587).
Gravstenen med indskriften over skipper Hans H. Jessen og hans tre koner Når solen skinner ind over den hvide marmor fra SSØ, kaster den lange skygger og teksten bliver let at læse.
Minde over
Skpr. Hans H. Jessen
født d. 17. Octbr. 1795.
død d. 12. Juli 1877.
3 Gange gift.
1ste Kone Anna Jesdatter
2den Kone Anna M. Hansdatter
3die Kone Anna Nielsdatter


I marmoren er der ikke antydning tilbage af den bortslebne tekst Selv når solen kaster sine stråler nærmest parallelt ind over stenen, er der ikke antydning tilbage af den bortslebne tekst "Vi mødes alle hisset".
Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen om ny viden og interessante historier om Fanø.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbrevePubliceret 26. maj 2017. Tekst, redaktion og tilrettelæggelse: © - Aldus.dk.