Floraen i Fanøs fuglekøjer. En oversigt udarbejdet af botanikeren Anfred Pedersen

Stykker til Fanøs kultur > Fuglekøjerne på Fanø > Floraen i Fanøs fuglekøjer
86 plantearter fundet ved og i Fanøs fuglekøjer
Fanø er gennem årene blevet besøgt af adskillige botanikere. Den første oplysning herom stammer fra 1821, hvor botanikeren J.W. Hornemann i sin flora 1) angiver at have fundet den tueformede græsart 'Klit-kambunke'. Dernæst følger den tyske botaniker E.F. Nolte 2) fra Kiel i 1825. Fra botanikeren Hans Mortensen, som havde forestået utallige af Botanisk Forenings ekskursioner over hele landet, stammer oplysninger om mange fund af øens mere særprægede planter. Nævnes bør også kendte botanikere som Eug. Warming og C. Raunkiær, som begge havde en særlig varm interesse for Fanøs plantevækst. I alt 57 botanikere har leveret oplysninger om fund på Fanø.
Krybende hestegræs
Holcus mollis
Bredbladet mangeløv
Dryopteris dilatata
Stor nælde
Urtica dioica
Feber nellikerod
Geum urbanum
Aften-Pragtstjerne
Melandrium rubrum i.e.
Siléne dioica
Fem karakteristiske planter hjemmehørende i fuglekøjerne som et kulturbetinget samfund.

Botanikeren Anfred Pedersen udarbejdede en samlet oversigt over floraen på Fanø
I 1953 samler botanikeren Anfred Pedersen alle de 57 botanikeres materiale, som findes i Botanisk Museum, suppleret med hans egne iagttagelser fra sommertiden i årene 1942-52 i artiklen 'Floraen på Fanø og Manø' med supplement 1971, så det blev til en liste over i alt 816 arter, som har været at finde på Fanø. 3).

86 plantearter fundet ved og i Fanøs fuglekøjer
Mange af fundene er gjort i og omkring fuglekøjerne, hvilket tydeligt fremgår af oversigten. Ud af de 816 arter er de 86 blevet fundet enten udelukkende eller også i fuglekøjerne. Anfred Pedersen har inddelt sin liste i 21 plantesamfund grupperet i 4 hovedsamfund, hvoraf de sidste, de kulturbetingede samfund, omfatter fuglekøjerne:

 1. Samfund i vest på relativ næringsrig og yngre jordbund (Sandstrand, havklit, klitsø, sumpeng, kliteng, klitoverdrev og den grå yderklit).
 2. Samfund fra øens midte på næringsfattig, ældre jordbund (Sumpeng, hedekær, klithede og den grå inderklit).
 3. Saltvandsprægede samfund i øst og nord (Strandoverdrev, strandeng, saltsump og vadehav).
 4. Kulturbetingede samfund (Floraen omkring bebyggelse, vejkantflora, grøftflora, markflora, plantagernenes flora og som det sidste samfund fuglekøjernes flora betegnet i listen med nr. 21. I dette samfund nævnes i oversigten Krybende Hestegræs, Bredbladet Mangeløv, Stor Nælde, Feber-Nellikerod og Aften-Pragtstjerne).
Floraliste over de 86 planter som er fundet i eller i nærheden af fuglekøjerne
De første 65 stammer fra artiklen fra 1953 og de sidte 21 fra den supplerende artikel fra 1971.
Side
Fjerbregne * Athyrium filix-femina Nordby Fuglekøje Sjælden. Subspontan. 11
Kambregne * Blechnum spicant Grøfter mellem Sønderho Fuglekøje og Landevejen Sjælden. Subspontan. 11
Bredbladet Mangeløv Dryopteris dilatata Fuglekøjerne Temmelig almindelig på Fanø 11
Almindelig mangeløv Dryopteris filix-mas Fuglekøjerne Halvhyppig 11
Rød-gran Picea abies Fuglekøjerne Almindelig 12
Hvid-gran Picea glauca Fuglekøjerne Almindelig 12
Krybende Hestegræs * Holcus mollis Fuglekøjerne Halvhyppig. Subspontan. 14
Lund-rapgræs * Poa nemoralis Sønderho nordlige fuglekøje Sjælden. Subspontan. 15
Grå Star Carex canescens Ved fuglekøjerne Hyppig 15
Stiv Star Carex elata Fuglekøje Sjælden 15
Loppe-star Carex pulicaris Ved fuglekøjerne Hyppig 15
Næb-Star Carex rostrata Ved fuglekøjerne Hyppig 15
Majblomst * Maianthemum bifolium Sydlige fuglekøje Halvhyppig. Subspontan. 17
Stor Konval * Polygonatum multiflorum Sønderho nordlige fuglekøje Sjælden. Subspontan. 17
Gul Iris * Iris pseudacorus Nordby fuglekøje Sjælden 17
Ontarisk poppel * Populus candicans Fuglekøjerne Hyppig 17
Grå-poppel * Populus x canescens Fuglekøjerne Sjælden 18
Bævre-asp Populus tremula Fuglekøjerne Halvhyppig 18
Selje-pil * Salix caprea Fuglekøjerne Sjælden 18
Glans-pil * Salix fragilis x pentandra Fuglekøjerne Sjælden 18
Rød-el Alnus glutinosa Fuglekøjerne Temmelig almindelig 18
Dun-birk Betula pubescens Fuglekøjerne Temmelig almindelig 18
Almindelig hassel (Hasselnød) Corylus avellana Fuglekøjerne Sjælden 18
Mark Elm * Ulmus Carpinifolia Fuglekøje   18
Stor Nælde * Urtica dioica Fuglekøjerne Almindelig. (Subspontan). 18
Almindelig syre Rumex acetosa Fuglekøjerne Almindelig 19
By-skræppe * Rumex domesticus Ved fuglekøjerne Halvhyppig 19
Dag-pragtstjerne * Melandrium rubrum i.e. Siléne dioica De to nordlige fuglekøjer Sjælden. Subspontan. 20
Blæresmælde * Silene cucubalus Mark ved fuglekøjerne Sjælden 20
Tigger-ranunkel Batrachium sceleratus Fuglekøjerne Temmelig almindelig 21
Islandsk guldkarse * Rorippa islandica Fuglekøjerne Hyppig 22
Ribs * Ribes pubescens Sønderho nordlige fuglekøje Sjælden. Subspontan. 22
Feber-Nellikerod * Geum urbanum Fuglekøjerne Subspontan. 22
Hunderose Rosa canina Fuglekøjerne Halvhyppig 23
Brombær Rubus fruticosus* coll. Fuglekøjerne Halvhyppig, forv. 23
Fliget brombær * Rubus laciniatus Fuglekøjerne Halvhyppig, forv. 23
Almindelig Pære * Pyrus communis Sønderho nordlige fuglekøje Sjælden. Subspontan? 23
Almindelig røn Sorbus aucuparia Fuglekøjerne Halvhyppig, forv. i små eks. 23
Klippe-røn Sorbus rupicola Forv. ved fuglekøjerne Sjælden 23
Ahorn * Acer pseudoplatanus Især forv. i fuglekøjerne Halvhyppig 25
Tørst Frangula alnus Fuglekøjerne Halvhyppig 25
Hundeviol Viola canina Fuglekøjerne Almindelig 25
Glat Dueurt * Epilobium montanum Fuglekøjerne Halvhyppig 25
Billebo-Klaseskærm * Oenanthe aquatica Sønderho nordlige fuglekøje Sjælden. Subspontan. 26
Tyttebær Vaccinium vitis-idaea Nord for mellemste fuglekøje Sjælden 27
Dusk-Fredløs Lysimachia thyrsiflora Ved fuglekøjerne Sjælden 27
Almindelig Fredløs Lysimachia vulgaris Hyppig mellem fuglekøjerne og Sønderho Ellers sjælden 27
Skovstjerne Trientalis europaea Fuglekøjerne Hyppig midt på øen 27
Sværtevæld Lycopus europaeus Ved fuglekøjerne Hyppig i vest 28
Kær-galdetand * Stachys palustris Fuglekøjerne Halvhyppig i øst. 28
Bittersød Natskygge Solanum dulcamara Sydligste fuglekøje Halvhyppig 28
Øjentrøst Euphrasia borealis Mellem fuglekøjerne Halvhyppig 29
Kirtel-Øjentrøst Euphrasia brevipila Ved fuglekøjerne Hyppig 29
Knoldet brunrod * Scrophularia nodosa Sønderho nordlige fuglekøje Sjælden. Subspontan. 29
Almindelig vibefedt Pinguicula vulgaris Ved fuglekøjerne Halvhyppig 29
Burre-snerre * Galium aparine Ved fuglekøjerne Halvhyppig. Subspontan i fuglekøjerne? 29
Lyng-snerre Galium hercynicum (synonym med Galium saxatile) Ved fuglekøjerne Hyppig i øst ved fuglekøjerne 30
Almindelig Linnæa * Linnaea borealis Sønderho nordlige fuglekøje i NV Sjælden. Subspontan. 30
Almindelig Gedeblad * (Caprifolie) Lonicera periclymenum Fuglekøjerne Halvhyppig. Subspontan. 30
Almmindelig Hyld * Sambucus nigra * Fuglekøjerne Halvhyppig forv. Subspontan. 30
Drue-hyld * Sambucus racemosa Plantet i Nordby fuglekøje   30
Kvalkved Viburnum opulus Fuglekøjerne Sjælden 30
Volverlej eller guldblomme Arnica montana Ved fuglekøjerne Tildels sjælden 30
Skovsalat * Mycelis muralis - Lactuca muralis Sønderho fuglekøje Subspontan. 31
Alm. gyldenris Solidago virgaaurea Få eksemplarer ved fuglekøjerne Sjælden 32
Nye bidrag (Tillæg 1971) Side
Hønse-gulurt Amsinckia menziesii (Lehm.) synonym med Amsinckia micrantha Suksd. Fuglekøje på Fanø Åbenbart bragt hertil med milokorn til andefoder. 171
Fjerbregne Athyrium filix-femina Spontan flere steder, bla. ved fuglekøjerne. Spontan 172
Blære-Star Carex vesicaria Bestanddannende ved dammen i Sønderho gl. fuglekøje   173
Firkløft Cotula coronopifolia En stor bevoksning i en af piberne i Sønderho fuglekøje ca. 1940. Forekomsten giver et sikkert bevis for indslæbning med andefugle.   173
Smalbladet mangeløv (bregne) Dryopteris spinulosa synonym med D. carthusiana og D. lanceolato-cristato Ved fuglekøjerne Almindelig 173
Almindelig Vandpest Elodea canadensis I dammen i Sønderho gamle fuglekøje 1957   173
Spids Øjentrøst Euphrasia stricta var. stricta Dominerende i engene ved fuglekøjerne, ikke mindst ved Nordby fuglekøje.   174
Almindelig Haremad Lapsana communis Nordby fuglekøje 1958.   175
Egebregne Lastrea oreopteris synonym med Dryopteris linnaeana og Thelypteris phegopteris m.fl. Sønderho gamle fuglekøje 1958.   175
Almindelig Linnæa eller Nordisk Linnæa.
Ledsagere: Gråris og Mosebølle.
Linnaea borealis Sønderho gamle fuglekøje 1939. Står i bevoksninger af hvidgran, bjergfyr, røn, tørst og birk. De blomstrer ikke hvert år. Linné har navngivet planten efter sig selv. 175
Gråris Salix arenaria syn. m. Salix glauca. Sønderho gamle fuglekøje 1939. Ledsager til Almindelig Linneæ. 175
Mosebølle Vaccinium uliginosum Sønderho gamle fuglekøje 1939. Ledsager til Almindelig Linneæ. 175
Miliegræs Milium effusum Sønderho gamle fuglekøje 1970.   176
Blågrøn rose Rosa dumalis Bechstein Frugtbærende eks. er i 1970 bl.a. fundet i Sønderho gl. Fuglekøje   177
Stivbladet rose Rosa coriifolia syn. m. Rosa caesia Nordby Fuglekøje   177
Rynket rose - Hybenrose Rosa rugosa Meget benyttet prydplante ved sommerbyerne Fanø Bad - Rindby Strand. Desuden plantet i haver og i statsplantagen. - Herfra har den naturaliseret, bl.a. er den spontant kommet til Sønderho gl. Fuglekøje.   177
Børstehåret brombær Rubus radula Sønderho gl. Fuglekøje 1970.   177
Bittersød Natskygge Solanum dulcamara Sønderho gl. Fuglekøje 1970   177
Ru svinemælk Sonchus inermis synonym m. Sonchus asper. Nordby Fuglekøje og Sønderho gl. Fuglekøje, 1870.   177
Finsk Røn Sorbus hybrida Et eks. syd for den sydligste fuglekøje, 1964. 1970   177
Foder-kulsukker Symphytum uplandicum (Symphytum asperum x officinale) Nordby Fuglekøje 1970.   178

En stjerne (*) angiver at arten ikke kan anses for at være hjemmehørende på Fanø: "Arten har ikke borgerret i øens naturlige plantesamfund, og plantens tilstedeværelse skyldes menenskets indgriben, direkte eller indirekte. En del af disse planter hører dog til landets oprindelige flora. Når det antages at en sådan plante uden menenskets hjælp er indvandret til kulturbetingede samfund (som f.eks. fuglekøjerne) er der i floralisten vedføjet 'subspontan'." (Anfred Pedersen citat).

Botanikeren Anfred Pedersens biografi (fortsat fra toppen)
Anfred Pedersens skriftlige arbejder specielt om Fanø:
 • Havklittens vegetation på Fanø. I: Flora og Fauna. - Bd. 53 (1947). - S.17-24.
 • Polygonum raii ssp. norvegicum [Sand pileurt] på Fanø og Manø. I: Flora og Fauna. - Årg. 58 (1952) - S. 100.
 • Floraen på Fanø og Manø. I: Botanisk tidsskrift. - Bd. 50 (1953). - S. 1-34
 • Hvorledes er Fanø blevet til. I: Vestkysten, 29. maj 1953, s. 3. (Om Fanøs opståen på grundlag af videnskabelige og historiske undersøgelser).
 • Tyrkerduer på Fanø. I: Ornithologisk Tidsskrift. - Årg. 53, (1959).
 • Nye fund af planter på Fanø. (Noter om dansk flora og vegetation, 7). I: Flora og Fauna. - Årg. 65, (1959).
 • Nye bidrag til Fanø's flora. I: Botanisk tidsskrift. - Bd. 66, hft. 1/2 (1971). - S. 171-181.
 • Vestkystens planteliv. Vaden, marsken, urokysten, klitten. Efter hans: Planteliv, i: Gyldendals Egnsbeskrivelse. Vestjylland. (1973) 16 s.
 • Kilsand [Keldsand], et højsande mellem Fanø og Manø. I: Flora og fauna. - Årg. 86, hft. 1 (1980). - S. 15-16.
13. maj 2004 døde Anfred Pedersen, 84 år gammel. I nekrologen i 'Flora og Fauna' (4) over ham skrev biolog Peter Wind bl.a.: "Kendetegnende for Anfred Pedersen er grundighed og indsigt, akkuratesse og engagement. Og det er ofte komplicerede problemstillinger, der redegøres for. Han kortlagde de danske brombærarters udbredelse, og resultatet heraf blev publiceret i bogen 'Nordiske brombær', der blev banebrydende for kendskabet til denne vanskelige slægt.
Et lokalområde, Anfred Pedersen behandlede med særlig omhu og kærlighed, var Vadehavet og især vegetationsforholdene på de danske vadehavsøer. Grunden var, at han blev født i Sønderho på Fanø
".
Anfred Pedersen blev begravet på Sønderho ny Kirkegård den 18. juni 2004.

© Copyright Anfred Pedersen
For venlig tilladelse til at bringe Anfred Pedersens artikler her på hjemmesiden takker jeg hans søn Claus Breitenstein Pedersen, Vordingborg.
Noter
 1. J.W. Hornemann: Bemærkninger angaaende Forskielligheden af Vegetationen i de danske Provindser. - [Kbh.] : Videnskabeligt Selskab, 1821. - Side 155-208. (Særtryk af Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. Naturvidenskabelige og mathematiske Afhandlinger, 1. Deel, 1. Hæfte, 1821).
  Hornemann var desuden i en lang årrække redaktør af det berømte Flora Danica.
 2. Ernst Ferdinand Nolte: Novitiae florae Holsaticae : sive supplementum alterum Primitiarum florae Holsaticae G.H. Weberi. Kiel, 1826.
 3. Anfred Pedersens omfattende arbejde blev publiceret i Botanisk Tidsskrift. Det er fra disse to artikler, at ovenstående oversigt er udarbejdet:
  • Floraen på Fanø og Manø. I: Botanisk tidsskrift. - Bd. 50 (1953). - S. 1-34.
  • Nye bidrag til Fanø's flora. I: Botanisk tidsskrift. - Bd. 66, hft. 1/2 (1971). - S. 171-181.
 4. Peter Wind: Nekrolog over Anfred Pedersen. I: Flora og Fauna. - Bd. 110, hæfte 4, dec. 2004. - S. 168.
Nyttige links
Botanikeren Anfred Pedersen
(1920-2004) var født i Sønderho og blev uddannet som lærer på Jelling Seminarium. Efter nogle år i folkeskolen blev han i 1956 ansat som seminarielektor og underviser i biologi på Vordingborg Statsseminarium.
Men allerede som 23-årig udgav Anfred Pedersen sit første botaniske undervisningsmateriale, og ofte tog han sine studerende med på eksursioner i det ganske land, herunder naturligvis også til Fanø og fuglekøjerne, som han kendte så godt. Utallige er de plantearter og lokaliteter, han har interesseret sig for, men fremhæves bør brombærrenes svært tilgængelige univers og vegetations-forholdene på vadehavsøerne, herunder ikke mindst fødeøen Fanø, hvorfra adskillige studier og artikler stammer.
Anfred Pedersen blev pensioneret i 1986.
Mere om Anfred Pedersen nederst på siden ...
Almindelig gedeblad, der tilhører kaprifolie-familien vokser frodigt i Sønderho Fuglekøje. Foto © Per Hofman Hansen. 2. juli 2006.
Anfred Pedersen ved Højer Sluse
Anfred Pedersen ved Højer Sluse. Biologiholdet fra Vordingborg Statsseminarium på studietur i august 1969. Foto velvilligst stillet til rådighed af en af eleverne, Irene Krustrup, Rønne.

Publiceret 16. maj 2007. Opdateret 6. november 2015. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.