Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
H. C. Andersen

"At være eller ikke være"
Roman i tre Dele. (1857)
Kapitel 1 - 4
Af IBEN HOLK

At være eller ikke være INDHOLD
 1. 1849-1857 Du er på denne side
 2. Forstudier
 3. Den ny tid
 4. Silkeborg
 5. Niels Bryde
 6. Ånd og kød
 7. Udødelighed
 8. Debatromanen
 9. Litteratur og links

"To be, or not to be: that is the question."
Shakespeare.
1849-1857
H.C. Andersens femte roman "At være eller ikke være" udkommer i 1857. De mellemliggende år er for den nyudnævnte professor først og fremmest præget af de store udgivelser af samlede værker i Tyskland og Danmark. Hertil de særskilte udgivelser af samlede eventyr, der også kommer i England og Holland. Litterært udvikler eventyret sig i retning af 'historien', hvoraf der udkommer to samlinger. Nyt er tilknytningen til privatteateret Casino, hvortil HCA skriver flere successtykker uden dog helt at slippe Det kgl. Teaters scenegulv.
    Perioden, der indledes med den nye demokratiske grundlov af 5. juni 1849, er domineret af Treårskrigen og koleraepidemien i 1853, der koster tusindvis af menneskeliv og endnu flere syge. For HCA betyder det, at han pga. de internationale karantæner ikke kan rejse sydpå, hvor koleraen har bidt sig fast. I stedet tager han på sin fjerde rejse til Sverrig, hvilket bliver til rejsebogen "I Sverrig" (1851), der indeholder flere interessante essays, hvad angår HCAs poetik, hvorfor vi senere vil vende tilbage til den.
    I hans kreds indtræffer der flere dødsfald. Adam Oehlenschläger og H.C. Ørsted dør i 1850. Og hans trofaste forlægger C.A. Reitzel dør i 1853. Ingen af dødsfaldene skyldes kolera. Søren Kierkegaard dør også, kun 42 år gammel, i 1855. Den store filosof kom aldrig ud at rejse, det blev kun til et par ture til Gilleleje. I Weimar deltager HCA i indstuderingen af operaen "Klein Karin" i 1855, som vennen Franz Liszt sætter i musik.
    Året forinden inviteres han til slottet Hohenschwangau hos kong Max. De går lange Alpeture, taler om natur og litteratur. En stærk scene. Hvor er dansk film? På samme rejse besøger han familien Serre på godset Maxen, hvor han tilser sit træ, der står kraftigt og smukt ved fjeldranden. Herfra til slottet Wilhelmsthal, hvor han bor hos vennen storhertug Carl Alexander, der efter farens død i 1853 har overtaget hans plads. HCA sover i 'Goethes værelser'.
    Produktionslisten tæller følgende titler:
 • Märchen (1848-1850). Samlede eventyr udkommer i Tyskland.
 • Kunstens Dannevirke (1849). Festspil til Det Kgl. Teaters 100 års jubilæum.
 • Brylluppet ved Como-Søen (1849). Opera efter Al. Manzonis roman I promessi sposi. Premiere på Det kgl. Teater. Bogudgivelse samme år.
 • En Nat i Roskilde (1849). Vaudeville-spøg. Premiere i Casino.
 • H.C. Andersens Eventyr (1849). Samlede Eventyr, Bd.I-III. Illustreret af Vilhelm Pedersen.
 • Meer end Perler og Guld (1850). Bearbejdelse af Raimunds eventyrkomedie Der Diamant des Geisterkönig. Premiere i Casino. Bogudgivelse samme år.
 • Ole Lukøje (1850). Eventyrkomedie. Premiere i Casino.
 • Fædrelandske Vers og Sange under Krigen (1851). Digte. Indeholder Danmark, mit Fædreland.
 • I Sverrig (1851). Rejseessays.
 • Hyldemoer (1851). Eventyrspil. Premiere i Casino.
 • Wonderful Tales from Denmark (New York, 1852).
 • Historier (1852). Nye eventyr. Indeholder bl.a. Et godt Humeur, Svanereden, Aarets Historie, Det er ganske vist!
 • Historier (1852). Ny samling. Indeholder Hjertesorg, Alt paa sin rette Plads, Nissen hos Spekhøkeren, Under Piletræet, Om Aartusinder.
 • Nøkken (1853). Opera. Premiere på Det kgl. Teater.
 • Samlede Skrifter I-XXII (1853-1855).
 • Choix de contes pour la jeunesse (Paris, 1854).
 • Den Usynlige paa Sprogø (1855). Skuespil. Premiere i Casino. Førsteopført på Det kgl. Teater 1839.
 • Historier (1855). Samlet udgave. Indholder tre nye: Et Blad fra Himlen, Klods-Hans, .
 • Mit Livs Eventyr (1855). Selvbiografi. (Bd. 21 og 22 i Samlede Skrifter).

Forstudier
Ideen til den nye roman har spøgt længe, fremgår det af breve og dagbog. Efter hjemkomsten fra den store tysklandsrejse i 1855 begynder digteren at forberede springet. Til Ingemann skriver han: "Jeg samler til min nye Roman; der er saa meget, jeg for den maa see at tilegne mig og ret faa klaret ind; i den Anledning har jeg i Vinter stadigt og med stor Glæde besøgt Etatsraad Eschrichts Forelæsninger, der aandfuldt og inderligt bekjæmpe "Materialismen". Det er sørgeligt, hvorledes denne selv griber om sig i Tyskland og ogsaa blæser ned til os...".
    Men humøret er ikke godt. Selvom de samlede værker står der. Ved siden af "Mit Livs Eventyr". Alt er på plads. Bagude. Han føler sig udskrevet og træt. Han har prøvet det hele - på papiret. Nu skal han til det igen. At han er blevet en halvgammel pebersvend, kan han ikke løbe fra. Det er ikke sjovt. Han kigger ud ad vinduet i Nyhavn. Grumset vand. Trist vejr. Tåge og regn. Også om sommeren. Han fyldes med livslede - at være og ikke være...
    Hans tid går med studier og meditationer. Middagsrunde og teater. Og rejser. Et halvt år senere skriver han igen til Ingemann om sine forstudier til den nye roman: "Jeg har i disse Dage endt Læsningen af en Bog, jeg tog med paa Landet: "Briefe gegen den Materialismus" af Dr. Faber; den har i flere Retninger kastet Lys i min Sjæl, og underligt nok, Alt, hvad jeg læser for og imod, fører dog hos mig til den Forvisning, at Religion og Videnskab ikke er to hinanden fjendtlige Riger, men venlige Naboriger, der, som Havet, ikke have synlige Grændsen, men glider over i hinanden..."
    Citatet, der endnu engang viser den moderne og nytænkende digter, skal blive en aktuel indgang til romanen. Brevet skriver HCA fra Holsteinborg, hvor han opholder sig på invitation af den unge lensgrevinde Mimi Holstein, der har kendt ham, siden hun var en lille pige. Men det er moderen, enkegrevinde Wilhelmine Holstein, der gennem lange spadsereture og religiøse samtaler bringer ham tilbage på sporet. Og til livsglæden. Som så ofte før finder HCA inspiration og arbejdsfred på herregårdene.
    Til Henriette Collin 22. maj 1856: "Her er rigt og prægtigt paa Holsteinborg men der til fredeligt, velsignet og godt. - Og den gamle grevinde, saa livlig, saa ung, saa christelig trofast, saa indtagende, jeg synes særdeles godt om hende og hun er mig meget god og deeltagende; vi talte meget sammen om Religion, men ogsaa om Naturen, Poesi og Mennesker..."
    Romanen tager form.

Den ny tid
H.C. Andersen er - notabene - hele vejen på sin livs- og kunstnerbane dybt optaget og fascineret af samtidens naturvidenskabelige landvindinger og eksperimenter. Og han lever midt i en tid, hvor teknikken tager fart. Daguerreotypien (1837), dampmaskinens udvikling, elektromagnetismen (1820) og gasbelysningen i byerne er alle opfindelser, som HCA ser det eventyrlige i. Som digter og fantasimenneske vender han ikke, hvad man måske kunne forvente, ryggen til teknikkens verden som åndløs og menneskefjendsk. Han betragter udviklingen som humanistiske fremskridt - bort fra en formørket og primitiv verden. Hans livslange venskab med naturvidenskabsmanden H.C. Ørsted har uden tvivl påvirket ham i den kulturoptimistiske retning. Ikke mindst fordi netop H.C. Ørsted havde sans for de både spirituelle og æstetiske kvaliteter (som samtidens litterater stort set overså) i HCAs arbejder.
H.C. Ørsteds Ånden i Naturen
Ånden i Naturen
    Inspirationen er gået begge veje imellem de to navnebrødre. I selskab med H.C. Ørsted, der i 1850 udgiver sin banebrydende "Aanden i Naturen", er HCA ved de utallige middagsborde i familiens skød blevet fortrolig med et fornuftbaseret livssyn. Fornuften er ikke fjenden. På den anden side er fornuften dog heller ikke altings mål og livets mening. I forfatterskabet - og her ikke mindst i eventyrene - indgår det rationelle i et tematisk rum sammen med følelseslivet og sjælelivet i dets transcendentale forstand. For HCA har sådanne tankerækker været alvorlige anliggender, selvom han ofte underholder og leger med dem, for han har selv været uafklaret, hvad angår livsanskuelsens dybere forankring. Han ville hellere - som storken - flyve, fordi det er nødvendigt!
    Romanen "At være eller ikke være" tager - med sin dobbelttitel - livtag med ovenstående problemstillinger: et livssyn som en konflikt mellem det rationelle og det irrationelt religiøse. For - spørger HCA indirekte - behøver der at være en modsætning? Kan tro og viden ikke forenes i en samlet livsanskuelse? Han lader romanen svare positivt og animerende, hvilket i samtiden vil sige provokerende: Tro og viden er ikke modsætninger. Når han lader dette være romanens budskab, skal det ikke forstås som et teoretisk koncept, men som et udslag af hans egen personlige oplevelsesmåde og forståelsesform. Med sit synspunkt træder han direkte ind i vor egen tid. Så moderne er H.C. Andersen.

Silkeborg
Som i de fire foregående romanarbejder opdyrker H.C. Andersen med omhu og ved selvstudier en bestemt lokalitet som aktiv ramme om handlingen. I midten af 1800-tallet skyder en ny by op i Det midtjyske Søhøjland, hvilket fanger den årvågne digters opmærksomhed. Som idé til en roman, hvis hovedmotiv er brydningen mellem gammelt og nyt, er valget både dristigt og nærliggende. Det milevide landskab udgør dengang et "Ørkenland, ligesom udenfor den civiliserede Verden" (S.33). Det består af heder og moser med de sorte storke, omgivet af endeløse skove, hvorover Kongeørnen svæver, og med Gudenåens slyngninger og søernes spejle i det dramatisk kuperede terræn danner de landskabelige skønhedsvirkninger.
    I et brev til Ingemann skriver HCA om sin opdagelse af stedet: "Denne forunderlige Eensomhed, der bringer Ens Tanke baade til at flyve ud i Rummet og tillige at gribe med faste Rødder ind i sig selv, maa næsten kunde skabe en Digter. Faa Steder i Danmark - og det er ved disse da det nærliggende aabne Hav, der gjør Udslaget, - tiltale mig som Egnen ved Silkeborg; disse mægtige Lynghøider give det Hele en forunderlig gribende Storhed." - Og det er jo så sandt, som det er sagt! Endvidere har HCA observeret trafikken ad Gudenåen til udmundingen i Randers Fjord, hvor der prammes, og her en dag set det første dampskib - "ganske lille og fladbundet, men dog med Dampens Flugt; det var som en Culturraket igennem det urgamle Landskab."
    Brevet er fra 1853. Tre år tidligere har 'kulturraketten' HCA besøgt den nye by, der er opstået omkring grundlæggelsen i 1846 af en papirfabrik, hvor Gudenåen snævrer ind og danner et vandfald. Ejeren er Michael Drewsen, som HCA lærer at kende gennem Collins ældste datter, Ingeborg, der bliver gift med Adolph Ludvig Drewsen, hvis halvbror J.C. Drewsen er far til Michael Drewsen. Det var det. Men det betyder, at HCA har oplevet skabelsen af fabrikken, de tekniske fornyelser, og skabelsen af byen, dens mennesker, så at sige på åstedet, indefra. Og det mærkes overalt i romanen, hvor HCA med sit malerøje og sin sproglige sekraft tegner landskabet i målestokke fra det mindste kronblad på heden til Himmelbjergets panorama.
    Præstegården i Hvinningdal er romanens stedlige centrum. Landsbyen ligger vest for Silkeborg, hvor Gudenåen forlænger sig i en afstikker ved navn Langsøen, der skyder sig ind imellem skove til den ene side og høje banker til den anden. På en af disse banker ligger Hvinningdal med vidstrakt udsigt over de store "Skov-Bølger" (S.224), Langsøen og den nye by omkring papirfabrikken. Om den hedder det set med en taterkvindes øjne: " - og foran sig her, som skudt frem ved en Trolddom, laa nu en heel Kjøbstad: Silkeborg." (S.223).
    Også bynavnet har HCA et bud på, da det jo ikke var silkepapir, fabrikken producerede. Som i de foregående romaner indfletter forfatteren lokale myter og folkesagn i fremstillingen. Her fortælles følgende legende: "Veiret ruskede, ja det blæste ganske ordentligt, da de kom paa Høiden; hele "Langsøen" rullede det hvide Skum; derude var det, som Sagnet melder, at der engang seilede en Biskop Peder, som ville bygge sig en Ridderborg, men var endnu tvivlraadig om Stedet; da blæste hans Silkehue af, og han bestemte, at hvor den drev iland, skulde Borgen reises, og det fuldførte han; og fra den Silkehue fik Borgen Navnet "Silkeborg", men ødelagdes i den svenske Krig; nu var der ikke længer Steen paa Steen, kun to store Egetræer løftede sig høit over Ellene derovre og viste, hvor engang Indkjørslen til Borgen havde været." (S.53)


Silkeborg og Hvinningdal i 'At være eller ikke være'
I "At være eller ikke være" indgår der en række lokalhistoriske og naturbeskrivende skildringer fra egnen omkring Silkeborg. De er naturligvis baseret på de besøg, H.C. Andersen aflagde hos papirfabrikant Michael Drewsen på Silkeborg Papirfabrik.
Disse afsnit er gengivet i dokumentet Silkeborg og Hvinningdal i 'At være eller ikke være'.Til toppen
Niels Bryde
Til H.C. Andersens hovedsideDenne side er publiceret på internettet 7. november 2002. Opdateret 1. november 2012.
Copyright 2002-04 by Iben Holk og Per Hofman Hansen.