Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Georg Brandes

Balladen om realismen

Introduktion, 2
Af IBEN HOLK

  1. Sagen og føreren
  2. Balladen om realismen Du er på denne side
  3. Romantikeren
  1. Det moderne gennembrud
  2. Kulturradikalisme
  3. Værker, litteratur og links
 

Med sine forelæsninger om hovedstrømningerne bliver Georg Brandes midtpunkt i 1870ernes åndelige liv. Sammen med broderen Edvard udgiver han tidsskriftet Det nittende Aarhundrede (1874-1877), hvor han appellerer til samtidens forfattere om at skrive objektive, kritiske, realistiske indignationsromaner, der skal sætte 'problemer under debat'.
    I sin monumentale biografi om Georg Brandes udnævner Jørgen Knudsen i bind 2, "Frigørelsens vej" (1985) følgelig Brandes til at være "realismens fader" (S.340). Det er ikke sandt. Realismens fædre i dansk litteratur er Steen Steensen Blicher og Poul Martin Møller med deres realistiske miljøstudier i hhv. "En Landsbydegns Dagbog" og "En dansk Students Eventyr", der begge udkommer i 1824.
    Realisme kendetegner ligeledes Thomasine Gyllembourgs række af Hverdags-Historier fra 1820erne, der desuden foregriber kvindefrigørelsen og emancipationsdebatten et halvt århundrede senere med Mathilde Fibigers debutbog "Clara Raphael" (1850).
    Med H.C. Andersens romantrilogi "Improvisatoren" (1835), "O.T." (1836) og "Kun en Spillemand" (1837) skærpes realismen i stort format i dansk litteratur med inddragelse af arv og miljø-forholdets betydning for udvikling og dannelse (der normalt tillægges naturalismen).
    Æstetisk introducerer litteraturkritikeren P.L. Møller i sit tidsskrift Gæa. Æsthetisk Aarbog (1845-1847) som den første Blicher og Andersen som realistiske forfattere. Ligesom samme i øvrigt anvender Sainte Beuve's biografiske metode og Hippolyte Taine's realismeteori.

Litteraturteoretisk er det Herman Bang, der indfører realismen i dansk litteraturkritik med "Realisme og Realister" (1879). Epoke har tidligere behandlet debatten mellem Bang og Brandes. I det følgende opstilles en oversigt over tidligere beskrivelser og analyser i Epoke af realismens former, implikationer og perspektiver: Af ovenstående fremgår det, at 'realisme' udfolder sig i forskellige stilretninger og åndsformer: romantik, romantisme, naturalisme og symbolisme. Realisme er altid et spørgsmål om graden af virkelighed. I 1870erne sidestilles 'realisme' gerne med 'naturalisme', ofte bruges ordene i flæng, men naturalisme er en skærpet objektiv form for realisme: den samfundskritiske og socialpsykologiske med fokus på seksualitet og penge.
    Realismen er i virkeligheden mere omfattende end den objektive naturalisme, da realismen i lige så høj grad kan være subjektiv (impressionisme). Det er på dette centrale felt, vejene skilles imellem Bang og Brandes. Afgørende er det, at naturalisme/realisme i 1870erne under ét bruges i et politisk opgør med 'æstetik' (romantik) i kampen for et nyt menneskesyn og en ny samfundsform, hvor 'politik' sættes lig med 'realisme'. Det er en sådan politisering af litteraturen, der er det nye.

Derfor bliver ALT, hvad der går forud for 1870, over én kam erklæret for 'romantik'. Det er en forenkling, der er til at tage og føle på, og som vi derfor vil se nærmere på i det følgende afsnit. Det er kampfællen, politikeren og avismanden Viggo Hørup, der sammen med den mere kølige Edvard Brandes lægger strategien. Det var ikke noget for Georg Brandes' mere varmblodige, impulsive temperament.
    Men til det litterære fysiognomi hører i tråd hermed, at han som litterat desuden er politiker og kulturjournalist: litteraturen skal underordnes det politiske program, hvor netop realisme er ensbetydende med politik. Det er derfor, deres nye avis (grundlagt 1884) får navnet Politiken.
    Det moderne gennembrud er i samtiden kulturelt ensbetydende med, at politik (også kaldet realisme) afløser æstetik, metafysik og fantasi.


Til 3. Romantikeren
Til Georg Brandes' hovedside
Til toppen

Publiceret 8. september 2005. © by Iben Holk og Per Hofman Hansen.
Georg Brandes-portrættet er produceret med støtte fra Augustinus Fonden.